Logo_POKL.jpg
logo2013.jpg
logoUEEFS.jpg
banerpokl.jpg
               
Poddziałanie 2.3.3
Wprowadzono: 14-01-2014 | Ministerstwo Zdrowia
grafika

Poddziałanie 2.3.3 Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia

I.
Tytuł projektu:

Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej

Beneficjent Systemowy:
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia


Grupa docelowa projektu:
Projekt adresowany jest m.in. do szpitali, posiadających umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia albo udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów. Uczestnikami projektu mogą być zarówno szpitale, które zamierzają odnowić certyfikat akredytacyjny celem utrzymania ciągłości, jak i nowe. Każdy szpital może tylko raz uzyskać wsparcie finansowe. 


Cel projektu:
Celem projektu jest podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez wsparcie procesu akredytacji i doprowadzenie do zwiększenia liczby szpitali akredytowanych.


Główne działania przewidziane w projekcie:
- przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat systemu akredytacji;
- przeprowadzenie 230 wizyt akredytacyjnych w tym 8 wizyt, w ramach których przeprowadzono pilotaż znowelizowanych standardów akredytacyjnych;
- udzielenie 188 szpitalom certyfikatu akredytacyjnego;
- przeszkolenie 360 osób w ramach szkoleń dotyczących uzyskiwania certyfikatów akredytacyjnych;
- przeszkolenie 40 wizytatorów akredytacyjnych;
- opublikowanie zestawu 210 standardów w 15 działach tematycznych oraz 2 informatorów o akredytacji;
- przygotowanie aplikacji informatycznej wspomagającej prowadzenie procedury akredytacyjnej;
- przygotowanie zestawu wskaźników jakości i zasad ich monitorowania w szpitalach;
- podniesienie jakości świadczeń w szpitalach z certyfikatem akredytacji CMJ.


Okres realizacji projektu: czerwiec 2008 - sierpień 2014

 

Budżet projektu: 8 206 884,14 zł

Szczegółowe informacje na temat projektu: Pani Aleksandra Banaszewska (12) 423 20 88 w. 14

 


 

 

 

II.

Tytuł projektu:
Akademia NFZ

Beneficjent Systemowy:
Narodowy Fundusz Zdrowia

Grupa docelowa projektu:
Pracownicy podmiotów leczniczych, w tym kadra zarządzająca.

Cel projektu:
Celem projektu jest poprawa jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez poprawę polityki informacyjnej prowadzonej przez płatnika publicznego w stosunku do świadczeniodawców (podmiotów prowadzących działalność leczniczą w oparciu o kontrakt z NFZ) oraz w stosunku do świadczeniobiorców (pacjentów) poprzez podjęcie działań edukacyjnych i informacyjnych.

Główne działania przewidziane w projekcie:
Organizacja szkoleń (w trybie stacjonarnym i e-learningowym) dla 2530 osób w zakresie:

- udzielenia informacji o świadczeniach zdrowotnych realizowanych przez świadczeniodawców oraz prawach przysługujących pacjentom,

- zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce,

- zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Polsce,

- zasad raportowania i sprawozdawczości z realizacji usług medycznych finansowanych ze środków publicznych,

- zasad prawidłowego przygotowania ofert w ramach konkursów na świadczenia medyczne finansowane ze środków publicznych,

- przeprowadzenie ewaluacji efektywności zadań realizowanych przez NFZ,

- utworzenie platformy e-learningowej,

- opracowanie 100 przykładów kodowania w ramach systemu Jednorodnych Grup Pacjenta,

- przygotowanie publikacji dot. praw pacjenta oraz rozwój platformy internetowej o moduł dla pacjentów.

 

Okres realizacji projektu: 01.10.2011 - 31.12.2014

 

Budżet projektu: 4 995 203,92 zł

Szczegółowe informacje na temat projektu: Pani Sabina Karczmarz, tel. (22) 572 61 42

  

 

III.

Tytuł projektu:
Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej - szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ

Beneficjent Systemowy:
Minister właściwy ds. zdrowia - Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego w partnerstwie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie

Grupa docelowa projektu:
- pracownicy zakładów opieki zdrowotnej, zwłaszcza kadra zarządzająca,
- osoby reprezentujący organy założycielskie ZOZ - z gmin miejskich, powiatów, samorządów wojewódzkich, administracji centralnej i akademii medycznych.

Cel projektu:
Celem projektu jest poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez podniesienie kompetencji pracowników podmiotów leczniczych, w szczególności kadry zarządzającej oraz pracowników organów założycielskich, poprzez dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania nowoczesnych metod zarządzania instytucjami sektora ochrony zdrowia w Polsce.

Główne działania przewidziane w projekcie:
- 6 295 przeszkolonych pracowników podmiotów leczniczych, w tym 1191 liderów i liderek, którzy koordynować będą prace związane z wdrożeniem nowoczesnych narzędzi rachunkowości zarządczej usprawniających proces zarządzania;
- 400 przeszkolonych pracowników reprezentujących organy założycielskie podmiotów leczniczych;

- utworzenie elektronicznej platformy wymiany doświadczeń;

- opracowanie planu kont i metodologii rachunku kosztów;
- opracowanie podręcznika z zakresu metodologii rachunku kosztów;
- wzrost świadomości kadry zarządzającej w zakresie konieczności stosowania nowoczesnych narzędzi rachunkowości zarządczej podmiotów leczniczych;
- wzrost kompetencji kadry zarządzającej w zakresie możliwości i sposobów wykorzystania narzędzi rachunkowości zarządczej zapewniających wzrost efektywności zarządzania podmiotami leczniczymi.


Okres realizacji projektu: 01.10.2009 - 31.12.2013

 

Budżet projektu: 7 784 988,42 zł

Szczegółowe informacje na temat projektu: Pani Iwona Zielińska, tel. (22) 530 01 22

 

 


 

IV.

Tytuł projektu:

Bezpieczny szpital - bezpieczny pacjent

 

Beneficjent systemowy:

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

 

Grupa docelowa:

Projekt jest adresowany do szpitali posiadających umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim NFZ albo udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów, w których nie był przeprowadzany dotychczas przegląd akredytacyjny.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez podniesienie kompetencji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa opieki w szpitalach w kontekście spełniania standardów akredytacyjnych w okresie do 30 czerwca 2015 roku

 

Główne działania przewidziane w projekcie:

Objęcie coachingiem 70 szpitali

Przeprowadzenie 70 przeglądów akredytacyjnych w szpitalach

Uzyskanie przez 57 szpitali certyfikatu akredytacyjnego

Przeszkolenie 2200 osób w zakresie standardów akredytacyjnych

Przeszkolenie 400 osób w zakresie minimalizowania ryzyka zdarzeń niepożądanych w szpitalach

Przeszkolenie 18 coacherów

Przeszkolenie 40 wizytatorów akredytacyjnych

Opracowanie raportu podsumowującego spełnianie standardów w szpitalach

Opracowanie raportów nt. zdarzeń niepożądanych

 

Okres realizacji projektu:

01.06.2013 - 30.06.2015

 

Budżet projektu:

8 034 643,52 PLN

 

Szczegółowe informacje na temat projektu: Pani Ewa Dudzik (12) 427 81 70

 


 

 

V.

Tytuł projektu:

Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę.

 

Beneficjent systemowy: Naczelna Izba Lekarska

 

Grupa docelowa projektu:

Lekarze zwłaszcza w trakcie specjalizacji lub stażu, którzy w chwili zgłoszenia do projektu nie ukończyli 35 roku życia - tzw. młodzi lekarze.

 

Cel projektu:

Podniesienie wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ukierunkowane w szczególności na dostarczenie wiedzy nt. zasad i specyfiki podejmowania własnej praktyki lekarskiej oraz zatrudnienia w podmiocie leczniczym, jak również na dostarczenie odpowiednich umiejętności organizacyjnych (w tym zarządczych i administracyjnych), a także umiejętności miękkich w obszarze komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentami.

 

Główne działania przewidziane w projekcie:

 • Przeszkolenie 2000 lekarzy stażystów w zakresiefunkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności miękkich w obszarze komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentami.
 • Stworzenie platformy e-learningowej.
 • Opracowanie programu dydaktycznego z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności miękkich w obszarze komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentami.

 

 

Okres realizacji projektu: 01.12.2012 - 30.06.2015

 

Budżet projektu: 8 112 884,00 PLN

 

Szczegółowe informacje na temat projektu: Pani Małgorzata Skiba  - 698-633-120

 


 

 

VI.

Tytuł projektu:

Szkolenia kadry zarządzającej szpitali, posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia albo udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów oraz dysponentów środków publicznych w sektorze ochrony zdrowia, tj. kadry zarządzającej NFZ - ZAKOŃCZONA REALIZACJA PROJEKTU.

 

Beneficjent systemowy: Narodowy Fundusz Zdrowia

 

Grupa docelowa projektu:

- przedstawicieli kadry zarządzającej zoz,

- dysponenci środków publicznych w sektorze zdrowia.

 

Cel projektu:

Przygotowanie kadry stosującej system Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP) w zakresie użytkowania i wykorzystania systemu do poprawy efektywności zarządzania w ochronie zdrowia.

 

Główne działania zrealizowane w projekcie:

- 1592 przedstawicieli kadry zarządzającej oraz dysponentów środków publicznych w sektorze ochrony zdrowia, którzy zakończyli szkolenie z zakresu zarządzania, w tym: 210 dysponentów środków publicznych, 1382 świadczeniodawców (w tym: 556 dyrektorów ZOZ oraz 826 kierowników zespołów kodujących);

- 592 jednostek służby zdrowia, których przedstawiciele kadry zarządzającej ukończyli szkolenia z zakresu zarządzania w ramach projektu;

- wydano 1800 egzemplarzy „Przewodnik po JGP", opracowano programy szkoleniowe dot. JGP dla poszczególnych grup różniących się profilem i zapotrzebowaniami szkoleniowymi;

- stworzono internetowe narzędzie wymiany doświadczeń na temat wdrażania JGP w postaci strony internetowej.

 

 


 

VI.

Tytuł projektu:

Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii teleinformatycznej (ICT).

 

Beneficjent Systemowy: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

 

Grupa docelowa projektu: Pracownicy podmiotów wykonujących działalność leczniczą: lekarze, dentyści, pielęgniarki/ pielęgniarze, położne, kadra zarządzająca.

 

Cel projektu: Celem projektu jest wzrost poziomu wiedzy kadry medycznej oraz zarządzającej na temat nowoczesnych technologii ICT, a także budowanie świadomości długofalowych korzyści wynikających z ich wdrożenia w  placówkach medycznych.

 

Główne działania przewidziane w projekcie:

 • Przeszkolenie 1440 pracowników podmiotów leczniczych w zakresie wykorzystywania technologii teleinformatycznych.
 • Podniesienie świadomości kadry medycznej i zarządzającej w zakresie korzyści, jakie daje wykorzystanie narzędzi teleinformatycznych.
 • Utworzenie platformy e-lerningowej.
 • Przeprowadzenie ewaluacji efektywności realizacji projektu.

 

 

Okres realizacji projektu: grudzień 2013 - czerwiec 2015

 

Wartość projektu: 1 923 643,20 zł.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu: Pani Dorota Koc-Jarończyk, (22) 597-09-90

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
mapa projektów.jpg
Dialog społeczny - wybrane logo..jpg
Konkurs_POWER_Pielęgniarki.jpg
Pielegniarstwo i położnictwo.jpg
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
grafika
Wprowadzono: 25-05-2016
Ministerstwo Zdrowia
Ilość fotografii: 7