eeagrants.jpg
blank.jpg
blank.jpg
logo2013_prawa.jpg
MF2013-2b.jpg
               
PL07 Konkurs 1/2013
Wprowadzono: 10-05-2013 | Ministerstwo Zdrowia
grafika

Operator Programu uprzejmie informuje wszystkich zainteresowanych, że termin naboru wniosków aplikacyjnych w ramach Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych dofinansowanego ze środków funduszy norweskich i EOG 2009-2014 został przedłużony do dnia 28 czerwca 2013 r do godz.16:15.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, że dokonana została aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku aplikacyjnego do ww. programu. Zmiana dotyczy zapewnienia wkładu własnego dla jednostek podległych i nadzorowanych przez ministrów właściwych.

 

Wyjaśnienie Operatora programu dotyczące podmiotów kwalifikowalnych w programie PL07

 

Chcąc uniknąć wątpliwości odnośnie interpretacji zapisów punktu 3 ogłoszenia o naborze w ramach Programu PL07 tj. Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie, Operator Programu wyjaśnia, że udział w konkursie wniosków został ograniczony do podmiotów będących osobami prawnymi.

Dotyczy to wszystkich podmiotów wymienionych w treści ogłoszenia tj. podmiotów publicznych, prywatnych oraz organizacji pozarządowych.

 

 

 

 

  Minister Zdrowia jako Operator Programu

PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 

i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa

ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów

na kwotę 194 616 833 PLN  = 46  995  275 EUR 1.

 

1. Obszary tematyczne, w ramach których można składać projekty do otwartego konkursu

a) Poprawa opieki perinatalnej - świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyka i leczenie w celu zwiększenia liczby urodzeń;

b) Lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej w celu sprostania potrzebom szybko rosnącej populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych;

c) Profilaktyka chorób nowotworowych mająca na celu zmniejszenie wskaźnika zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów w Polsce.

 

2. Przykładowe rodzaje działań podlegających dofinansowaniu w ramach wskazanych obszarów interwencji

Poprawa opieki perinatalnej - świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyka i leczenie w celu zwiększenia liczby urodzeń poprzez np.:
 • zbiorowe formy edukacji zdrowotnej dla kobiet w ciąży,
 • szkolenia zawodowe dla personelu medycznego dotyczące metod wczesnego wykrywania wad płodu oraz intensywnej opieki nad noworodkiem,
 • rozwój ośrodków prowadzących kompleksową diagnostykę oraz terapię wewnątrzmaciczną płodu poprzez zakup sprzętu, wdrożenie nowych technologii medycznych oraz rozbudowę, przebudowę lub remont (modernizację) ośrodków,
 • rozwój oddziałów intensywnej terapii noworodkowej poprzez zakup sprzętu, wdrożenie nowych technologii medycznych oraz rozbudowę, przebudowę lub remont (modernizację) infrastruktury,
 • opracowanie systemu oceny jakości oraz nadzoru trzech poziomów referencyjnych opieki okołoporodowej,
 • profilaktyka stomatologiczna dla kobiet ciężarnych.
Lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej w celu sprostania potrzebom szybko rosnącej populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz  osób starszych poprzez np.:
 • ośrodki teleopieki, tzn. teleporady oraz bezpośrednią pomoc pielęgniarek i innych kadr medycznych na życzenie,
 • wypożyczanie sprzętu na potrzeby pacjenta i pielęgniarek oraz doradztwo dotyczące wyboru sprzętu, szkolenia w zakresie obsługi sprzętu i przygotowanie warunków do opieki domowej,
 • zakup sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą, w tym także dla ośrodków opieki długoterminowej,
 • rozbudowę, przebudowę lub remont (modernizację) infrastruktury podmiotów prowadzących działalność leczniczą, łącznie z ośrodkami opieki długoterminowej,
 • szkolenia dla pielęgniarek i innych kadr medycznych w zakresie opieki nad osobami starszymi,
 • publikacje na temat standardów opieki długoterminowej.
Profilaktyka chorób nowotworowych mająca na celu zmniejszenie wskaźnika zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów w Polsce poprzez np:
 • programy profilaktyczne z uwzględnieniem badań przesiewowych oraz szkoleń dla personelu medycznego przeprowadzającego badania przesiewowe,
 • edukację zdrowotną i promocję zdrowia związaną z badaniami profilaktycznymi i zdrowym stylem życia,
 • rozbudowę, przebudowę lub remont (modernizację) oraz zakup sprzętu dla jednostek radioterapii,
 • zakup sprzętu do wczesnego wykrywania chorób nowotworowych dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą.

 

3. Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Wnioski mogą składać wszystkie polskie podmioty publiczne i prywatne oraz organizacje pozarządowe będące osobami prawnymi i działające w interesie publicznym, w tym:

 • podmioty prowadzące działalność leczniczą świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych oraz ich organy założycielskie, w tym

- podmioty prowadzące działalność leczniczą przekształcone w spółki kapitałowe    świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych,

 • instytuty badawcze funkcjonujące w sektorze ochrony zdrowia,
 • uczelnie medyczne lub wyższe szkoły publiczne prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w zakresie nauk medycznych,
 • domy pomocy społecznej finansowane ze środków publicznych oraz ich podmioty założycielskie,
 • organizacje pozarządowe działające w sektorze ochrony zdrowia.

Wyłącznie polskie podmioty mogą aplikować o środki w ramach Programu.

Wnioskodawcy, dla których wsparcie mogłoby stanowić pomoc publiczną, zostaną odrzuceni z udziału w konkursie na etapie oceny formalnej.

Podmioty prowadzące działalność leczniczą mogą aplikować o dofinansowanie w konkursie pod warunkiem funkcjonowania w publicznym systemie ochrony zdrowia tj. muszą posiadająć kontrakt z NFZ lub funkcjonować w ramach innego systemu publicznych świadczeń zdrowotnych. Wymóg funkcjonowania w publicznym systemie finansowania opieki społecznej dotyczy również domów pomocy społecznej.

 

4. Projekty partnerskie

Operator Programu zachęca do wdrażania projektów w partnerstwie z instytucjami z Państw Darczyńców, jednak za realizację projektu w partnerstwie nie będą przyznawane dodatkowe punkty na etapie oceny wniosku aplikacyjnego.

 

5. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów

Całkowita alokacja środków dostępnych z grantu MF EOG i NMF to 194 616 833 PLN tj. 46 995 275 euro  - wkład krajowy jest zapewniony ze środków własnych beneficjentów, których projekty otrzymają dofinansowanie i stanowi on co najmniej 20% całkowitych wydatków kwalifikowalnych każdego projektu.

 

6. Wartość dofinansowania

 • Poziom dofinansowania dla wszystkich beneficjentów - do 80% kosztów kwalifkowalnych projektu.
 • Wymagany wkład własny beneficjenta - co najmniej 20% kosztów kwalifkowalnych projektu.

Minimalna wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu to   1 552 950  PLN, tj. 375 000 euro -  dofinansowanie z MF EOG i NMF wynosi   1 242 360 PLN, tj. 300 000 euro.

Maksymalna wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu to   31 059 000 PLN, tj. 7 500 000 euro -  dofinansowanie z  MF EOG i NMF wynosi   24 847 200 PLN, tj. 6 000 000 euro.

Dofinansowanie zostanie przyznane w PLN.

 

7. Szczególne zasady dotyczące kwalifkowalności wydatków

Wszystkie działania planowane w projekcie muszą być zgodne z postanowieniami Regulacji.

Wydatki kwalifkowalne w ramach projektu zostały wskazane w art. 7.3. Regulacji w sprawie wdrażania  MF EOG i NMF na  lata 2009-2014, zaś wyjątki od nich są następujące:

 • koszt zakupu nowego lub używanego sprzętu jest kwalifkowalny pod warunkiem, że zakup stanowi integralną część wdrażanego projektu,
 • koszty zakupu gruntu lub nieruchomości są niekwalifkowalne,
 • budowa nieruchomości jest niekwalifkowalna.

 

W przypadku  kosztów pośrednich beneficjent ma dwie możliwości ich rozliczenia w projekcie:

 • zgodnie z art. 7.4.1a Regulacji w sprawie wdrażania MF EOG i NMF na lata 2009-2014 - określenie i rozliczenie wydatków na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów beneficjenta i partnerów projektu, którzy posiadają system księgowości analitycznej do określania kosztów pośrednich,

albo

 • zgodnie z art. 7.4.1b ww. Regulacji - jako ryczałt do 20% całkowitych bezpośrednich kosztów kwalifkowalnych z wyłączeniem bezpośrednich kosztów kwalifkowalnych przeznaczonych na podwykonawstwo i koszty zasobów udostępnianych przez strony trzecie, których nie wykorzystuje się na terenie beneficjenta - rozliczenie wydatków następuje w oparciu o raport niezależnego biegłego rewidenta poświadczający, że zryczałtowane koszty ogólne przedstawiają poprawny podział całkowitych wydatków ogólnych.

 

Wnioskodawca jest obowiązany do wskazania wybranej opcji rozliczania kosztów pośrednich we wniosku aplikacyjnym.

W ramach projektu kwalifkowalne będą wydatki na:

1. działania merytoryczne

2. zarządzenie projektem

3. informację i promocję

4. rezerwę na nieprzewidziane wydatki.

 

Limity w ramach budżetu:

 • Łączna wysokość wydatków inwestycyjnych w projekcie nie może przekroczyć 70% ogólnej wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Maksymalna wysokość kosztów zarządzania wynosi 10% ogólnej wartości kosztów kwalifkowalnych projektu.
 • Budżet projektu musi uwzględniać środki finansowe na informację i promocję, które będą wystarczające do spełnienia wymogów zawartych w Wymogach dotyczących Informacji i Promocji dostępnych na stronie www.zdrowie.gov.pl.
 • Maksymalna wysokość środków na rezerwę w budżecie projektu wynosi 5% ogólnej wartości kosztów kwalifkowalnych projektu. Środki mogą być przeznaczone na nieprzewidziane wydatki, zgodnie z art. 6.7.3 k) Regulacji.

Za niekwalifikowalne uznane zostaną wydatki wskazane w art. 7.6 Regulacji oraz

 • wydatki niezwiązane z celami projektu;
 • wydatki poniesione poza okresem kwalifikowalności.

Końcowa data kwalifikowalności wydatków: 30 kwietnia 2016 r.

 

 8. Kryteria i sposób wyboru projektów

Ocena projektów jest dwuetapowa i składa się z oceny formalnej i merytoryczno-technicznej. Wyłącznie projekty, które spełnią wszystkie kryteria formalne, będą podlegały ocenie merytoryczno-technicznej. Nabór oraz kryteria naboru odzwierciedlają zasady antydyskryminacji oraz tolerancji.

Ocena formalna prowadzona jest przez Zespół ds. Oceny Formalnej (ZOF) i dokonywana w formie zero-jedynkowej, co oznacza  weryfikację spełniania bądź niespełnienia danego kryterium.

Ocenę merytoryczno-techniczną każdego wniosku przeprowadza Zespół ds. Oceny Merytoryczno-Technicznej (ZOM-T).

Eksperci ZOM-T przyznają punkty w oparciu o kartę oceny merytoryczno-technicznej. W oparciu o liczbę przyznanych punktów tworzona jest lista rankingowa. Projekt musi osiągnąć minimalny próg punktacji tj. 55 punktów dla kryteriów merytoryczno-technicznych z zakresu ochrony zdrowia i  25 punktów dla kryteriów merytoryczno-technicznych z zakresu finansów i zarządzania, by zostać wpisanym na listę rankingową.

Szczegółowe kryteria  wyboru są następujące:

I Kryteria formalne

a) Kryteria, wobec których nie można wnieść uzupełnień lub korekt do wniosku:

1. Czy wniosek został złożony w terminie do właściwej instytucji?

2. Czy wniosek został złożony na prawidłowym formularzu (w co najmniej jednej wersji papierowej)?

3. Czy wnioskodawca należy do grupy uprawnionych wnioskodawców w ramach programu (w tym weryfikacja braku wystąpienia pomocy publicznej) ?

4. Czy projekt mieści się w katalogu działań kwalifikowanych i jest zgodny z celami programu?

5. Czy wnioskowana kwota dofinansowania mieści się w wyznaczonych w programie limitach?

6. Czy wnioskodawca zabezpieczył środki na współfinansowanie w wymaganej wysokości?

7. Czy czas trwania projektu mieści się w wyznaczonych ramach czasowych ?

8. Czy projekt nie generuje przychodów?

9. Czy w projekcie nie zachodzi podwójne finansowanie?

10. Czy wnioskodawca funkcjonuje w publicznym systemie finansowania świadczeń zdrowotnych?

b) Pozostałe kryteria, które można uzupełniać lub względem których można wnieść korekty, zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie procedury naboru projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014:

11. Czy projekt realizuje przynajmniej 1 wskaźnik rezultatu i 1 wskaźnik wyniku dla każdego rezultatu adekwatnego dla projektu, spośród zdefiniowanych przez Operatora Programu?

12. Czy podane są wartości docelowe wskaźników obligatoryjnych?

13. Czy projekt jest zgodny z prawodawstwem unijnym i krajowym?

14. Czy wszystkie wymagane pola we wniosku zostały wypełnione?

15. Czy wniosek został złożony wraz z kompletem załączników w 2 egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej tożsamej z papierową?

16. Czy wersja elektroniczna zawiera wniosek i wszystkie załączniki zapisane w formatach określonych w instrukcji wypełniania wniosku ?

17. Czy wniosek oraz wszystkie załączniki sporządzone są w języku polskim (w przypadku projektów partnerskich, oświadczenie o kwalifikowalności VAT partnera z kraju darczyńcy jest wymagane w języku angielskim)?

18. Czy wniosek oraz każdy załącznik został podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy i opatrzony datą?

19. Czy przedstawiono podział planowanych wydatków na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne?

20. Czy planowane wydatki inwestycyjne mieszczą się w 70% całkowitych wydatków kwalifikowalnych?

21. Czy we wniosku zawarto plan promocji?

22. Czy zaprezentowano mechanizmy trwałości proponowanych rezultatów?

23. Czy wszystkie wymagane załączniki zostały załączone?

24. Czy kopie załączników są prawidłowo potwierdzone ze zgodnością z oryginałem (tj. przez osobę upoważnioną do złożenia wniosku aplikacyjnego)?

II Kryteria merytoryczno-techniczne z zakresu ochrony zdrowia:

1. Przedstawienie zdiagnozowanego problemu

2. Grupa docelowa

3. Miejsce występowania problemu

4. Spójność celów projektu ze zdiagnozowanym problemem

5. Spójność działań z celami projektu

6. Oddziaływanie projektu

7. Kompleksowość projektu

8. Zgodność z europejską, krajową, regionalną oraz lokalną strategią rozwoju

9. Oddziaływanie na zagadnienia horyzontalne

10. Wskaźniki dodatkowe wskazane przez wnioskodawcę

11. Wykonalność czasowa projektu w kontekście założonych celów

12. Informacja i promocja w kontekście zdiagnozowanego problemu i grupy docelowej

 

III Kryteria z merytoryczno-techniczne zakresu finansów i zarządzania:

 1. Wskaźniki  obligatoryjne
 2. Mierzalność wskaźników obligatoryjnych
 3. Analiza ryzyka
 4. Harmonogram projektu
 5. Trwałość projektu
 6. Efekty mnożnikowe w projekcie
 7. Racjonalność i niezbędność wydatków projektu
 8. Prawidłowość zaplanowania wydatków
 9. Wydatki kwalifikowalne
 10. Poprawność budżetu
 11. Funkcjonalność mechanizmów zarządzania projektem
 12. Zarządzanie jakością
 13. Monitorowanie i ewaluacja projektu
 14. Potencjał organizacyjny zespołu projektowego
 15. Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów  finansowanych przy udziale środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

 

Karty oceny formalnej oraz merytoryczno-technicznej wraz ze szczegółowymi kryteriami znajdują się w załączniku do ogłoszenia.

Po upływie terminu składania odwołań od wyników oceny merytoryczno-technicznej wniosków, Operator Programu dokonuje oszacowania wartości projektów, wobec których wnioskodawcy wnieśli odwołanie i na  tej podstawie ustanowi rezerwę finansową dla tych projektów.

Lista rankingowa jest przekazywana do Komitetu ds. Wyboru Projektów. Komitet dokonuje przeglądu listy rankingowej i w uzasadnionych przypadkach, może ją zmodyfikować. Komitet ds. Wyboru Projektów przedkłada Operatorowi Programu listę projektów rekomendowanych do dofinansowania. Operator sprawdza, czy proces rekomendowania projektów przeprowadzono zgodnie z Regulacjami w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 i czy rekomendacje ze strony Komitetu ds. Wyboru Projektów są zgodne z zasadami i celami programu PL07. Po takiej weryfikacji, wyniki wyboru są zatwierdzone przez Członka Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia. Następnie wydawana jest decyzja Członka Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia o przyznaniu dofinansowania dla wybranych projektów. Po akceptacji przez wnioskodawcę warunków przyznania dofinansowania zawartych w decyzji Członka Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia podpisywania jest umowa w sprawie projektu. 

W przypadku projektów, które w wyniku procedury odwoławczej zostaną wpisane na listę rankingową, procedura postępowania jest zgodna z powyżej opisaną tj. Komitet ds. Wyboru Projektów dokonuje przeglądu listy rankingowej, a następnie Operator Programu przedkłada listę do zatwierdzenia przez Członka Kierownictwa Ministra Zdrowia.

Projekty ubiegające się o dofinansowanie z Programu nie mogą generować zysku.

 

9. Informacja o środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy 

Wnioskodawca może skorzystać z procedury odwoławczej  od  decyzji o odrzuceniu wniosku na etapie oceny formalnej i merytoryczno-technicznej. Procedura odwoławcza jest dwuinstancyjna. Odwołanie w pierwszej instancji rozpatruje Operator Programu. Odwołanie w drugiej instancji rozpatruje Krajowy Punkt Kontaktowy.

Nie ma procedury odwoławczej od decyzji Krajowego Punktu Kontaktowego.

Od decyzji Komitetu ds. Wyboru Projektów i Operatora Programu dotyczących listy rankingowej  wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie.

 

10. System płatności

Środki z MF EOG i NMF na rzecz projektu są przekazywane w formie zaliczek  z wyjątkiem płatności końcowej, która zostanie przekazana w formie refundacji wydatków. Łączne dofinansowanie przekazane beneficjentowi w formie zaliczek nie może przekroczyć 90% przyznanego dofinansowania.

Pierwsza zaliczka do 10% dofinansowania jest wypłacana po podpisaniu umowy w sprawie projektu. Zaliczki okresowe są przekazywane pod warunkiem stwierdzenia przez Operatora Programu prawidłowego wydatkowania zarówno pod względem merytorycznym, jak i finansowym poprzednich transz zaliczki rozliczanych we wnioskach o płatność. Płatność końcowa  w wysokości 10% przyznanego grantu będzie przekazana po zatwierdzeniu sprawozdania końcowego.

W ramach systemu płatności beneficjent przekłada do Operatora Programu następujące dokumenty:

 • raporty okresowe (wnioski o płatność): za okresy: styczeń-kwiecień, maj-sierpień, wrzesień- grudzień),
 • sprawozdanie końcowe.

Beneficjenci składają wniosek o płatność nie później niż 10 dni po upływie okresu sprawozdawczego.

Wszystkie wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu muszą być potwierdzone poprzez przedłożenie kopii dokumentów księgowych wraz z kopiami dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty i odbiór zakupionego towaru bądź wykonanych robót czy usługi, listy płac, a także umów z wykonawcami.

W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie z podmiotami krajowymi lub z Państw- Darczyńców Beneficjent dołącza do wniosku o płatność kopie dokumentów księgowych wraz z kopiami dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty i odbiór zakupionego towaru bądź wykonanych robót czy usługi, listy płac, a także umów z wykonawcami  dotyczące wydatków Partnera. Ewentualnie dołączany do wniosku o płatność raport niezależnego biegłego rewidenta potwierdzający, że zgłoszone koszty został poniesione w zgodzie z Regulacjami, przepisami prawa krajowego i praktykami rachunkowości kraju partnera projektu będzie stanowić wystarczające potwierdzenie wydatków poniesionych przez partnera.

 

11. Lista rezerwowa

Projekty, które przeszły pozytywnie ocenę i przekroczyły pułap określony w ogłoszeniu o naborze, ale z powodu ograniczonej alokacji na program nie otrzymały dofinansowania, umieszczane są przez Operatora Programu na liście rezerwowej.

W przypadku uwolnienia dodatkowych funduszy, np. z powodu rezygnacji beneficjenta z realizacji projektu lub przesunięć między programami, Operator Programu podpisuje umowę w sprawie projektu z wnioskodawcami, zgodnie z kolejnością umieszczenia na liście rezerwowej.

 

12. Okres trwałości projektów

Dla każdego projektu, w skład którego wchodzą prace budowlane lub zakup sprzętu, obowiązuje okres trwałości 5 lat od daty akceptacji przez Operatora Programu sprawozdania końcowego.

W pozostałych projektach okres trwałości wynosi 3 lata od daty akceptacji przez Operatora Programu sprawozdania końcowego.    

 

13. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektów

Nabór projektów do programu  odbywa się w okresie od dnia 15.03.2013 r. do dnia 31.05.2013 r. do godz. 16:15.

 

UWAGA: Data zakończenia naboru została przesunięta na 28 czerwca 2013 r. do godz. 16:15.

Wniosek należy złożyć w wersji polskiej w wersji papierowej i elektronicznej na formularzu dostępnym na stronie Operatora Programu www.zdrowie.gov.pl w zakładce program MF EOG i NMF 2009-2014 à PL07 konkurs 1/2013 - Dokumenty.

Wniosek należy złożyć w dwóch egzemplarzach papierowych z podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy, oraz w jednej wersji elektronicznej (płyta CD). Nośnik zawierający wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami (pliki  z rozszerzeniami obsługiwanym przez pakiet MS Office (xls, xlsm, doc, doxc,) lub Adobe Reader (pdf) należy  dołączyć do papierowych wersji wniosku.

Wniosek musi być dostarczony w kopercie lub paczce, drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście. W przypadku nadania wniosku w placówce pocztowej lub przesyłką kurierską decyduje data stempla pocztowego lub dowód nadania, jednak termin dostarczenia do siedziby OP nie może być późniejszy niż 10 dni od dnia upływu terminu składania wniosków - przy obliczaniu terminu brane są pod uwagę dni od poniedziałku do piątku (tj. od 8.15 do 16.15) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Miejsce składania dokumentów:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Funduszy Europejskich

ul Długa 38/40 pokój 109 (sekretariat)

00-238 Warszawa

 

Wniosek należy złożyć w zaklejonej kopercie bądź paczce opatrzonej następującymi informacjami:

 • Wniosek aplikacyjny w ramach PL07
 • Nr konkursu: 1/MFEOG NMF/PL07/2013
 • pełna nazwa wnioskodawcy oraz jego adres,
 • pełna nazwa Operatora Programu (Ministerstwo Zdrowia - Departament Funduszy Europejskich) oraz jego adres (ul. Długa 38/40, 00-238 Warszawa).

 

14. Dokumenty

Wniosek aplikacyjny powinien zostać opracowany zgodnie z poniższymi dokumentami programowymi i aplikacyjnymi, które stanowią załączniki do ogłoszenia.

Pełna dokumentacja aplikacyjna dla wnioskodawcy jest dostępna na stronie www.zdrowie.gov.pl w zakładce MF EOG i NMF 2009-2014 - PL07 konkurs 1/2013 -Dokumenty.

Dokumenty programowe

Dokumenty aplikacyjne

 

15. Fundusz Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu

Szczegóły na temat naboru wniosków Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie programu operacyjnego zostaną umieszczone na stronie www.zdrowie.gov.pl w zakładce MF EOG i NMF 2009-2014 - FWD PO.

 

16. Dane kontaktowe w sprawie dodatkowych informacji

Dodatkowe  informacje można uzyskać  w dni robocze w godz. 10.00-14.00 pod numerem tel. 22 530 01 66 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: eog@mz.gov.pl.

Zgodnie z art. 35 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpowiedzi na wszelkie pytania będą udzielane niezwłocznie (co do zasady - w przeciągu 21 dni roboczych, jednakże w uzasadnionych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu).

Wszystkie informacje niezbędne do złożenia wniosku dostępne są na stronie internetowej Operatora Programu www.zdrowie.gov.pl zakładce
MF EOG i NMF 2009-2014 - PL07 konkurs 1/2013

 


 

1 liczone wg średniego miesięcznego kursu publikowanego w serii C Oficjalnego Dziennika Unii Europejskiej liczonego dla 6 miesięcznego okresu sprzed miesiąca publikacji ogłoszenia tj. 1 euro - 4,1412 PLN

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
Wprowadzono: 29-04-2016 | Ministerstwo Zdrowia
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
mapa projektów.jpg
Dialog społeczny - wybrane logo..jpg
Konkurs_POWER_Pielęgniarki.jpg
Pielegniarstwo i położnictwo.jpg
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
grafika
Wprowadzono: 25-05-2016
Ministerstwo Zdrowia
Ilość fotografii: 7